logo inverconsulting         Català    Castellano zona clients
Site map      Contactar
Home Banca Privada Productes financers Gràfics de Borsa Anàlisi dels Mercats Qui som  
Cerca personalitzada

Productes d'estalvi, inversió i assegurances

InverConsulting li ofereix assessorament en la contractació dels següents productes d'estalvi, inversió i assegurances de les institucions financeres més solvents a nivell nacional i internacional, a condicions altament competitives.

Productes d'Estalvi i Inversió

 • Fons d'Inversió     Contractar
  • Els fons d'inversió permeten al petit inversor invertir en una cartera diversificada de renda fixa, renda variable o altres tipus d'actius
  • La gestió dels fons d'inversió va a càrrec de professionals d'entitats financeres dedicades a la gestió d'actius
  • Tenen avantatges fiscals: els traspassos entre fons no tributen
  • Més de 60 entitats gestores de fons d'inversió disponibles a través d'InverConsulting; vegi el llistat d'entitats gestores de fons d'inversió disponibles a través d'InverConsulting
  • Seleccionem els millors fons d'inversió del mercat per als nostres clients
  • Accedeixi al buscador de fons d'inversió de Morningstar, que també va incorporat a la plataforma de contractació on line dels nostres clients

 • Plans de Pensions     Contractar
  • Els plans de pensions permeten acumular un capital de cara a la jubilació i són un complement cada cop més necessari al sistema públic de pensions
  • Les aportacions s'inverteixen en un o diversos fons de pensions de renda fixa i/o renda variable
  • Els plans de pensions només permeten rescatar els diners en el moment de la jubilació
  • Tenen avantatges fiscals: reducció de la base imposable de l'IRPF en el moment de fer les aportacions i exempció de part de l'import rescatat en el moment de la jubilació
  • Seleccionem els millors plans de pensions per als nostres clients
  • Vegi el llistat d'entitats gestores de plans de pensions disponibles a través d'InverConsulting

 • Accions (Renda Variable)     Contractar
  • Són títols que li permeten participar en el capital i els beneficis d'una empresa
  • Poden oferir rendibilitat a través d'increments en el preu i de dividends pagats
  • Es poden contractar directament o a través de fons d'inversió en renda variable

 • Valors de Renda Fixa     Contractar
  • Són títols de deute a curt, mitjà o llarg termini emesos per governs o empreses privades
  • Solen tenir una data de venciment (vida limitada)
  • Retribueixen l'inversor a través del pagament de cupons periòdics, que poden ser fixos o variables
  • El preu d'aquests valors al mercat secundari pot pujar o baixar en funció de l'evolució dels tipus d'interès
  • Es poden contractar directament o a través de fons d'inversió en renda fixa i fons d'inversió monetaris

 • Dipòsits bancaris i comptes corrents remunerats
  • És l'opció tradicional dels petits estalviadors, contractada a través de bancs i caixes d'estalvi
  • Retribueixen l'estalviador amb un tipus d'interès determinat anticipadament
  • En general, la seva rendibilitat real (interès ofert descomptant la taxa d'inflació) és actualment negativa, inclús en aquells casos en què suposadament ofereixen una alta rendibilitat
  • A més, estan sotmesos a retenció fiscal a cada pagament d'interessos
  • En alguns casos, la retirada dels diners abans d'un període determinat suposa una penalització per a l'estalviador (pèrdua d'interessos, comissions de cancel·lació)
  • Per totes aquestes raons InverConsulting no recomana aquest tipus de producte. Tanmateix, seleccionem els millors del mercat i facilitem la contractació amb l’entitat pertinent a aquells clients que així ho desitgin

 • Divises     Contractar Fons de Divises
  • És una interessant alternativa d'inversió que permet aprofitar els moviments en els mercats de divises deguts a la infravaloració o sobrevaloració d'una divisa
  • Les més utilitzades: dòlar nord-americà, lliura esterlina, franc suís, ien japonès...
  • S'hi pot invertir directament, a través de comptes i dipòsits en divisa, o bé a través de fons d'inversió

 • Productes derivats (futurs, opcions, warrants)     Contractar Assessorament
  • Els futurs i opcions són contractes entre 2 parts que es posen d'acord sobre l'eventual celebració d'una transacció en el futur determinant-ne el preu en el moment actual. Els warrants són opcions titulitzades emeses per una entitat financera
  • Són productes molt palanquejats: amb una petita quantitat de diners es pot invertir en un nominal molt elevat
  • Ideal per a inversors que desitgen especular a curt termini. Requereixen però, una vigilància constant de les posisions obertes i assumir un risc elevat

  Assegurances de vida-estalvi

  • Plans de Jubilació     Contractar
   • Són assegurances de vida les primes de les quals s'inverteixen a un tipus d'interès revisat periòdicament en funció de l'evolució del mercat
   • Solen garantir un tipus d'interès mínim
   • Per estalviar a llarg termini
   • Tenen avantatges fiscals: una part dels interessos no tributa si es mantenen els diners un cert temps
   • Es poden rescatar abans de la jubilació, però durant uns quants anys solen suportar comisions de rescat

  • Plans de Previsió Assegurats     Contractar
   • Són assegurances de vida molt similars als plans de jubilació, amb algunes característiques de plans de pensions
   • A diferència dels plans de jubilació, no es poden rescatar abans de la jubilació
   • Tenen els mateixos avantatges fiscals que els plans de pensions

  • Unit-linked     Contractar
   • Són assegurances de vida les primes de les quals s'inverteixen en una cistella de fons d'inversió
   • Els nombre de fons d'inversió disponibles és limitat i ve determinat per la companyia asseguradora que emet la pòlissa
   • Per estalviar a llarg termini
   • Tenen avantatges fiscals: una part de les plusvàlues no tributa si es mantenen els diners un cert temps
   • Es poden rescatar abans de la jubilació, però durant uns quants anys solen suportar comissions de rescat

  Assegurances generals

  InverConsulting disposa d’una completíssima gamma d’assegurances pertanyents a una gran varietat de companyies (vegi el llistat de companyies d’assegurances):

  • Automòbils     Sol·licitar Pressupost
   • Cobreixen en tots els casos els danys causats a tercers i responsabilitat civil (assegurança mínima obligatòria) causats per automòbil
   • Cobertures addicionals: incendi, robatori, danys propis del vehicle, danys del conductor i ocupants, retirada de carnet, etc.
   • Existeixen 4 tipus de pòlisses: tercers, tercers ampliat, tot risc amb franquícia, tot risc sense franquícia

  • Llar     Sol·licitar Pressupost
   • Cobreixen la vivenda i/o el mobiliari contra eventualitats com incendis, robatoris, trencaments, danys per aigua o responsabilitat civil

  • Salut     Sol·licitar Pressupost
   • N'hi ha de 2 tipus: assistència mèdica i reemborsament
   • Assistència mèdica: donen accés al quadre mèdic establert per la companyia
   • Reemborsament: reemborsen un elevat percentatge de les despeses mèdiques

  • Vida (pura)     Sol·licitar Pressupost
   • Són les assegurances de vida tradicionals
   • Cobreixen els casos de mort o invalidesa de l'assegurat
   • No són un producte d'estalvi o inversió

  • Accidents     Sol·licitar Pressupost
   • Cobreixen els casos de mort o invalidesa de l'assegurat causada per accident

  • Motos i ciclomotors     Sol·licitar Pressupost
   • Similars a les assegurances d'automòbils però aplicat a motocicletes i ciclomotors

  • Decessos     Sol·licitar Pressupost
   • Cobreixen les despeses originades per la mort d'una persona

  • Comunitats     Sol·licitar Pressupost
   • Cobreixen les comunitats de propietaris contra eventualitats com incendis, robatoris, trencaments, danys per aigua o responsabilitat civil

  • Maquinària agrícola     Sol·licitar Pressupost
   • Similars a les assegurances d'automòbils però aplicades a la maquinària agrícola

  • Animals de companyia     Sol·licitar Pressupost
   • Cobreixen els danys causats per animals de companyia i responsabilitat civil

  • Assistència en viatge     Sol·licitar Pressupost
   • Proporcionen a les persones en desplaçament cobertures com l'assistència mèdica, el trasllat de ferits, equipatges extraviats, despeses d'anul•lació de viatge, etc

  Altres productes

  • Assegurança integral per a treballadors autònoms     Contractar
   És un paquet integrat que cobreix aquests casos:
   • Incapacitat temporal
   • Estalvi i jubilació
   • Assegurança d'accidents
   • Assegurança de vida
   • Segona opinió mèdica per a malalties greus

  • Hipoteca     Contractar
   • Per a finançar l'adquisició d'una vivenda nova o d'ocasió
   • Poden ser a tipus variable o fixos

  • Renting de vehicles     Contractar
   • Financia un vehicle per a ús d'empresa
   • Inclou matriculació, assegurança a tot risc, manteniment, etc.

 
Banca Privada     Productes    Gràfics    Anàlisi    Qui som    Site map    Contactar
pressupost assegurances
solicitar entrevista
club inverconsulting
subscripcio informes